دست نوشته های من

خنده دار و طنز و سرگرمی

جمله های معنی دار

سخنان کوتاه اما عميق و پر معني

* * **  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

آدمي ساخته افکار خويش است ، فردا همان خواهد شد که آنروز به آن مي انديشد . . .

 

* * **  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

امروز را براي ابراز احساس به عزيزانت غنمينت بشمار

شايد فردا احساس باشد اما عزيزي نباشد . . .

 

* * **  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

هيچ وقت به خدا نگو يه مشکل بزرگ دارم

به مشکل بگو من يه خداي بزرگ دارم . . .

 

* * **  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

اگر صخره و سنگ در مسير رودخانه زندگي نباشد

صداي آب هرگز زيبا نخواهد شد . . .

 

* * **  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

کسي را که اميدوار است هيچگاه نا اميد نکن ، شايد اميد تنها دارائي او باشد . . .

 

  * * **  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

شاد بودن تنها انتقامي است که ميتوان از دنيا گرفت ، پس هميشه شاد باش . . .

 

* * **  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

توي دنيا دو نفر باش يکي واسه خودت و يکي براي ديگري

واسه خودت زندگي کن و براي ديگري زندگي باش . . .

* * **  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

بازم بهش فرصت جبران را بده . . .

 

* * **  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

هميشه يادمان باشد که زندگي پيمودن راهي براي رسيدن به خداست

و قدم هايمان بايد طوري باشد که حتي دانه کشي زير پايمان له نشود . . .

 

* * **  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

براي روز هاي باراني سايه باني بايد ساخت / براي روزهاي پيري اندوخته اي بايد داشت . . .

 

* * **  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

زندگي همچون بادکنکي است در دستان کودکي

که هميشه ترس از ترکيدن آن لذت داشتن آن را از بين ميبرد . . .

 

* * **  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

براي آنان که مفهوم پرواز را نميفهمند ، هر چه بيشتر اوج بگيري کوچکتر ميشوي . . .

 

* * **  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

برنده ميگويد مشکل است اما ممکن

بازنده ميگويد ممکن است اما مشکل . . .

 

* * **  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

فرق است بين دوست داشتن و داشتن  دوست

دوست داشتن امري لحظه ايست

ولي داشتن دوست استمرار لحظه هاي دوست داشتن است . . .


* * **  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

….

وقتي پايت خواب مي رود نمي تواني درست راه بروي لنگ مي زني!

وقتي قلبت خواب مي رود نمي تواني درست فکر کني عاشق مي شوي . . .

 

* * **  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *   

اگر روزي عقل را بخرند و بفروشند ما همه به خيال اينکه زيادي داريم فروشنده خواهيم بود

 

* * **  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

علف هرز چيه؟؟!

گياهي که هنوز فوايدش کشف نشده . . .

 

* * **  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

از انسانها غمي به دل نگير؛ زيرا خود نيز غمگين اند؛

با آنکه تنهايند ولي از خود ميگريزند زيرا به خود و به عشق خود و به حقيقت خود

شک دارند؛ پس دوستشان بدار اگر چه دوستت نداشته باشند . . .

 

* * **  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

زنان هوشيارتر از آن هستن که مردانگي خود را به همسران خود نشان بدهند . . .

 

* * **  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

تاريک ترين ساعت شب درست ساعات قبل از طلوع خورشيد است

پس هميشه اميد داشته باش . . .

 

* * **  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

چه خوب مي شد اگر ، اطلاعات را با عقل اشتباه نمي گرفتيم و عشق را با هوس

و حقيقت را با واقعيت و حلال را با حرام و دنيا را با عقبي و رحمان را با شيطان. .

 

+ نوشته شده در  ۸۸/۱۲/۱۴ساعت 12:10 PM  توسط الهام  |